VOLNÁ MÍSTA
Account Manager
Polepy aut, motorek a MHD
česky english deutsch polsky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškerou polygrafickou produkci společnosti Kangaroo group, a.s (dále dodavatel). Dodavatel garantuje kvalitu, cenu a termín zhotovení zakázky podle údajů obsažených ve Smlouvě o zhotovení díla (dále jen objednávce).

Přijetí zakázky

 1. Zákazníkovi je, po přijetí jeho poptávky, předložena cenová nabídka. Po jejím odsouhlasení zákazníkem vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem.
 2. Potvrzením zakázky (e-mailem, faxem, telefonicky) zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele.
 3. Před započetím výroby, nejpozději současně s předáním podkladů do výroby předkládá kupující objednávku, která musí mít tyto náležitosti:
  • název a sídlo objednatele
  • dodací adresa, pokud se liší od sídla objednatele
  • IČ, DIČ
  • popis objednaných prací
  • specifikaci materiálu požadovaného k tisku
  • požadovaná dodací lhůta
  • jméno a kontakt na pracovníka pověřeného spoluprací s tiskárnou
  • tiskové podklady, pokud je nepřipravuje dodavatel
 4. Podklady pro realizaci díla dodá objednatel dodavateli v předem dohodnutém termínu. Pro předání tiskových podkladů jsou závazné Technické podmínky pro předávání tiskových podkladů.

Dodací lhůta

 1. Zboží dodavatel doručuje osobně, přepravní službou DPD, přepravní službou TOPTRANS, Českou poštou nebo je zboží možné vyzvednout objednatelem osobně na provozovně. Zajišťuje-li dodavatel přepravu zboží prostřednictvím přepravní služby, účtuje tuto službu podle ceníku dopravců (Česká pošta, DPD, TOPTRANS), pokud není dohodnuto jinak.
 2. Běžná dodací lhůta je 5-10 dnů.

Platební podmínky

 1. Cena objednané práce uvedená v objednávce je pro obě smluvní strany závazná. V ceně není DPH, které bude uvedeno ve smlouvě jako samostatná položka. V případě platby dobírkou je dále přeúčtováno doběrečné dle sazebníku České pošty, DPD či TOPTRANS.
 2. Před realizací první zakázky nebo zakázky v celkové hodnotě nad 10.000,- Kč je dodavatel oprávněn požadovat od zákazníka zálohu na materiál a grafické práce až do výše 50% z dohodnuté částky včetně DPH.
 3. Při platbě bankovním převodem je běžná doba splatnosti 14 dnů.
 4. Je-li kupující v prodlení, je dodavatel oprávněn účtovat v prvních 14 dnech úrok z prodlení ve výši 0,1 % fakturované částky denně. Při delším prodlení je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,3 % fakturované částky denně od prvního dne prodlení.
 5. Naše společnost využívá elektronickou fakturaci. Tato skutečnost je v souladu s novelou zákona o DPH 235/2004 Sb. platnou od 1.1.2013, kdy platí, že veškeré faktury zaslané elektronicky jsou platné a daňově uznatelné. Veškerou fakturaci směřujeme tedy na e-mail, ze kterého byla potvrzena objednávka nebo na mail, který si zákazník určil pro příjem faktury.
 6. Možné způsoby platby:
  • Platba na dobírku v hotovosti
   Produkty zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů. Využíváme služeb DPD, služeb TOPTRANS (event. České pošty).
  • Platba předem převodem na účet
   Číslo účtu: 2200450777/2010
   VS: číslo objednávky
   Vzkaz pro příjemce:  Vaše jméno

Odstoupení od objednávky

 1. Zákazník co nejrychleji informuje dodavatele o odstoupení od realizace zakázky.
 2. Za odstoupení od objednávky se považuje také skutečnost, pokud zákazník po dobu delší jak 20 dnů nereaguje na podněty ve věci realizace zakázky.
 3. Zákazník je povinen při odstoupení od objednávky uhradit náklady, které dodavateli prokazatelně vznikly od doby zahájení realizace zakázky do doby odstoupení od objednávky.

Reklamační podmínky

 1. Zákazník, po schválení grafického návrhu zakázky, dává souhlas s tiskem (osobně, telefonicky, e-mailem).
 2. Předání a převzetí hotové zakázky zákazník nebo osoba pověřená zákazníkem stvrzuje podpisem dodacího listu, jehož originál zůstává zákazníkovi a kopii si ponechává dodavatel.
 3. Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 dní v případě zjevných vad a minimálně 1 rok u vad ostatních.
 4. Dodavatel neodpovídá za chyby a nedostatky, které objednatel ponechal v dodaných souborech nebo jiných podkladech, které jsou podkladem pro tisk. Pokud dodané podklady budou chybné, je objednatel povinen provést opravu chybných podkladů bezodkladně.
 5. Dodavatel neodpovídá za vady:
  1. vady zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití zboží k obvyklému účelu
  2. vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání zákazníka či třetí osoby.
 6. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat, zda jeho parametry odpovídají dohodnutým podmínkám a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání. V případě, že objednatel zjistí vady na díle, je o tom povinen neprodleně informovat písemně (doporučeným dopisem, faxem, emailem) dodavatele.
 7. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality výsledného produktu. Takový nedostatek se potom neposuzuje jako nekvalitní výroba.

Součinnost

 1. Včasné a řádné provedení díla závisí na včasném plnění závazků objednatele s poskytováním součinnosti ke zhotovení díla včetně jeho povinnosti dodat zhotoviteli včas dohodnuté podklady.
 2. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků, pokud takové prodlení způsobil objednatel neposkytnutím součinnosti či nedodáním podkladů.

Ostatní ujednání

 1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu nepředvídatelné objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu (vyšší moc). V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky, případně odstoupení od smlouvy.
 2. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem autorská práva, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a že se nejedná o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů.

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Dodavatel je jediným vlastníkem informací získaných prostřednictvím objednávkového formuláře z webu dodavatele. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty vyjma přepravních společností, které je používají pouze pro potřeby doručení zásilek objednaných zákazníky firmy.

Poslední aktualizace: 1. ledna 2014

REFERENCE: VELKOPLOŠNÝ TISK VÝSTAVNÍ SYSTÉMY POLEPY NA AUTA

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.